هدایت تحصیلی (قسمت ششم)

هدایت تحصیلی (قسمت ششم)

نحوه تعیین رشته مجدد سال نهم

به شما تلفن بزنیم
 • مشخص شدن نمره و درس برای تعیین رشته مجدد

با توجه به دستورالعمل هدایت تحصیلی یکی از راهکارهای بدست آوردن رشته های هاشوری شرکت در امتحان یا امتحانات تعیین رشته مجدد است و دانش آموز درسی را که نمره حداقل( کف نمره ) را بدست نیاورده است را مجدد امتحان می دهد.

اما با توجه به اینکه نمره حد نصاب ، ترکیبی از نمره کتبی سال هفتم، هشتم و نهم است و نمرات دانش آموزان در سال هفتم و هشتم متفاوت است در نتیجه نمره سال نهم هر دانش آموز برای کسب رشته مورد علاقه متفاوت است که توسط مشاور یا مدیر مدرسه محاسبه و در فرم تعیین رشته مجدد نوشته خواهد شد.

برای سهولت در محاسبه نمره و درس تعیین رشته با توجه به ضرایب متفاوت ( هفتم ضریب 1، هشتم ضریب 1 و نهم ضربب 3)، دانش آموز باید حداقل نمره زیر را بدست بیاورد:

دقت شود که فقط نمره کتبی ترم دوم محاسبه می گردد .

 • ورود به رشته ریاضی

جمع نمرات کتبی هر 3 سال با احتساب ضریب

 • درس ریاضی 70
 • درس علوم  65
 • ورود به رشته علوم تجربی
 •  درس ریاضی 65
 •  درس علوم 70
 • ورود به رشته علوم انسانی
 •  درس زبان و ادبیات فارسی 70
 •  درس مطالعات اجتماعی 65
 •  درس عربی 60
 • ورود به فنی حرفه ای ( صنعت و هنر)
 •  درس ریاضی و علوم 50
 •  درس فناوری و هنر 60
 • ورود به فنی و حرفه ای (خدمات)
 • درس ریاضی 50
 • درس فناوری و هنر 60
 • ورود به فنی و حرفه ای( کشاورزی)
 •  درس علوم 50
 •  درس فناوری و هنر 60

 

لازم به توضیح می باشد ، مشاور مدرسه و در صورت حضور نداشتن ، مدیر مدرسه و  با بررسی کارنامه هر 3 سال " درس" یا دروس تعیین رشته مجدد را شناسایی و مشخص می کند.

برای بدست آوردن " نمره" به دلیل اینکه نمره هفتم و هشتم از قبل مشخص است و دانش آموزان فقط سال نهم را امتحان می دهد، در ابتدا نمره هفتم و هشتم را جمع و سپس کسری نمره را با توجه به جدول بالا محاسبه و بر ضریب سال نهم تقسیم و نمره بدست می آید.

 • مثال: درس ریاضی برای ورود به تجربی

نمرات یک دانش آموز فرضی:

 •  سال هفتم 10
 •  سال هشتم 10

دانش آموز باید 45 نمره با احتساب ضریب در سال نهم بدست آورد(جمعا 65 امتیاز)

 • که اگر تقسیم بر ضریب شود نمره 15 بدست می آید.

و مشاور مدرسه در قسمت دوم برگه تعیین رشته درس ریاضی با نمره 15 را قید می کند.

و در صورتی که تعداد درسهای عدم احراز حد نصاب بیشتر باشد درسهای دیگر نیز با ذکر نمره نوشته خواهد شد.

دکتر محمد طالبی، روانشناس بالینی بازدید: 1497 تاریخ: آدرس وب

بزودی با شما تماس می‌گیریم

دیدگاه خود را بیان بفرمائید

 • هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است
قالب:
جنسیت: