هدایت تحصیلی (قسمت ششم)

نحوه تعیین رشته مجدد سال نهم

 • مشخص شدن نمره و درس برای تعیین رشته مجدد

با توجه به دستورالعمل هدایت تحصیلی یکی از راهکارهای بدست آوردن رشته های هاشوری شرکت در امتحان یا امتحانات تعیین رشته مجدد است و دانش آموز درسی را که نمره حداقل( کف نمره ) را بدست نیاورده است را مجدد امتحان می دهد.

اما با توجه به اینکه نمره حد نصاب ، ترکیبی از نمره کتبی سال هفتم، هشتم و نهم است و نمرات دانش آموزان در سال هفتم و هشتم متفاوت است در نتیجه نمره سال نهم هر دانش آموز برای کسب رشته مورد علاقه متفاوت است که توسط مشاور یا مدیر مدرسه محاسبه و در فرم تعیین رشته مجدد نوشته خواهد شد.

برای سهولت در محاسبه نمره و درس تعیین رشته با توجه به ضرایب متفاوت ( هفتم ضریب 1، هشتم ضریب 1 و نهم ضربب 3)، دانش آموز باید حداقل نمره زیر را بدست بیاورد:

دقت شود که فقط نمره کتبی ترم دوم محاسبه می گردد .

 • ورود به رشته ریاضی

جمع نمرات کتبی هر 3 سال با احتساب ضریب

 • درس ریاضی 70
 • درس علوم  65
 • ورود به رشته علوم تجربی
 •  درس ریاضی 65
 •  درس علوم 70
 • ورود به رشته علوم انسانی
 •  درس زبان و ادبیات فارسی 70
 •  درس مطالعات اجتماعی 65
 •  درس عربی 60
 • ورود به فنی حرفه ای ( صنعت و هنر)
 •  درس ریاضی و علوم 50
 •  درس فناوری و هنر 60
 • ورود به فنی و حرفه ای (خدمات)
 • درس ریاضی 50
 • درس فناوری و هنر 60
 • ورود به فنی و حرفه ای( کشاورزی)
 •  درس علوم 50
 •  درس فناوری و هنر 60

 

لازم به توضیح می باشد ، مشاور مدرسه و در صورت حضور نداشتن ، مدیر مدرسه و  با بررسی کارنامه هر 3 سال " درس" یا دروس تعیین رشته مجدد را شناسایی و مشخص می کند.

برای بدست آوردن " نمره" به دلیل اینکه نمره هفتم و هشتم از قبل مشخص است و دانش آموزان فقط سال نهم را امتحان می دهد، در ابتدا نمره هفتم و هشتم را جمع و سپس کسری نمره را با توجه به جدول بالا محاسبه و بر ضریب سال نهم تقسیم و نمره بدست می آید.

 • مثال: درس ریاضی برای ورود به تجربی

نمرات یک دانش آموز فرضی:

 •  سال هفتم 10
 •  سال هشتم 10

دانش آموز باید 45 نمره با احتساب ضریب در سال نهم بدست آورد(جمعا 65 امتیاز)

 • که اگر تقسیم بر ضریب شود نمره 15 بدست می آید.

و مشاور مدرسه در قسمت دوم برگه تعیین رشته درس ریاضی با نمره 15 را قید می کند.

و در صورتی که تعداد درسهای عدم احراز حد نصاب بیشتر باشد درسهای دیگر نیز با ذکر نمره نوشته خواهد شد.

تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
هدایت تحصیلی (قسمت ششم)
دکتر محمد طالبی، روانشناس بالینی بازدید: 1133 تاریخ: آدرس وب